Privacy statement

Vullen of Voeden, gevestigd aan Amsterdamsestraatweg 18, 3743 AB te Baarn, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.vullenofvoeden.nl Amsterdamsestraatweg 18, 3743 AB te Baarn +31626766198. Debby
Goossens is de Functionaris Gegevensbescherming van Vullen of Voeden.
Zij is te bereiken via info@vullenofvoeden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vullen of Voeden verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten
kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@vullenofvoeden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vullen of Voeden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vullen of Voeden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vullen of
Voeden) tussen zit. Vullen of Voeden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: google analytics
om onze eigen website statistieken te kunnen volgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vullen of Voeden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van
persoonsgegevens: e-mail adressen voor een termijn van ongeveer drie jaar voor het versturen van nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vullen of Voeden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vullen of Voeden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de
persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@vullenofvoeden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. Vullen of Voeden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren. Vullen of Voeden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vullen of Voeden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@vullenofvoeden.nl